Nasab Rasulullah SAW Hingga Nabi Adam AS

Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib (Syaibah) bin Hasyim (Amar) bin Abdu Manaf (Mughirah) bin Qushay (Zaid Al Mujammi) bin Kilab (Hakim) bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ayy (Lawwi) bin Ghalib bin Fihir (Quraisy) bin Malik bin Nadhor bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika (Amir) bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ayahnya berasal dari Bani Hasyim dan ibunya dari Bani Zuhri.


Imam Ibnu Hisyam (Abu Muhammad bin Abdul Malik bin Hisyam) berkata bahwa nasab Adnan adalah, Adnan bin Udad bin Muqawwam bin Nakhur bin Tayrah bin Ya’rub bin Yasyijub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim Al Khalil AS bin Tairukh (bukan Azar, Azar adalah adiknya yang kemudian menjadi ayah angkat Nabi Ibrahim) bin Nakhur bin Sawiragh (Sarugh) bin Raghu bin Faligh bin Abir bin Syalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh AS bin Lamik bin Mattusyilakh bin Idris AS (Akhnukh) bin Yarid bin Mahlayil bin Qaynan bin Anusy bin Syist AS bin Adam AS.

Nenek Rasulullah SAW dari fihak ayahnya bernama Fathimah binti Amir dari Bani Makhzum. Imam Al Maqdisyi (Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al Maqdisyi) mengatakan bahwa nasabnya adalah Fathimah binti Amir bin Aidz bin Imran bin Makhzum bin Yaqadzah bin Murrah. Sedangkan nenek dari fihak ibu bernama Barrah binti Abdu Uzza bin Utsman bin Abdu Daar bin Qushay bin Kilab bin Murrah dari Bani Abdari.

Demikianlah nasab Rasulullah SAW yang agung, tiada nasab yang lebih sempurna dan terjaga kesuciannya selain nasab Rasulullah SAW...

Sumber tarikhul islam

0 Response to "Nasab Rasulullah SAW Hingga Nabi Adam AS"

Post a Comment